diumenge, 2 de novembre de 2008

AL VOLTANT DE L'IMPOST ZERO SOBRE EL PATRIMONI I DE LA MANCA DE RESPOSTA I MOBILITZACIÓ

Com és pràctica habitual, el poder i qui és situa al seu servei, juga amb el llenguatge. El comunicat difós, el 14.08.08, per EFE (1), recollint la noticia de la bonificació al 100% del Impost sobre Patrimon. Indica que "suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio", però, alhora assenyala "Según explicó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la rueda de prensa posterior a esta reunión extraordinaria del Ejecutivo, (tanto) la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2008......".

El comunicat juga amb el llenguatge i manipula la realitat. La decisió política solbesiana-zapaterista, estableix una bonificació del 100% en la quota del Impost sobre el Patrimoni. Ho fa desaparèixer en el sentit material (econòmic), però no jurídic. La voluntat d'aquest brut procediment és la comentada: suprimir-lo i impossibilitar que alguna (qualsevulla) Comunitat Autònoma aprovi normativa creadora i reguladora d'un impost equivalent al Impost sobre el Patrimoni.

Amb tot, no serem ingenus/es, si aquesta possibilitat (de potestat normativa autonòmica) s'hagués donat, assistiríem, probablement, a un dumping fiscal entre comunitats que generaria artificials canvis de domicilis fiscals cap a comunitats sense impost o amb tipus de gravamen inferior, per tal d'evitar l'impost al patrimoni de les grans fortunes. I, assistiríem en paral·lel a una inactuació (per acció o omissió) de les unitats d’inspecció de l’AEAT i de la minúscula Agencia Catalana.

Comparteixo amb l'Ângels Martínez (1) “que crida més al cel que no se n'hagi fet una denúncia ben valenta”, però les esquerres alternatives, i els i les comunistes entre aquestes, anem bastants deficitaris/es d’anàlisi econòmic i de capacitat de propostes d’economia alternativa (tant pel present, com pel futur immediat com per a una fase de transició cap a un nou socialisme del segle XXI).......així surten els documents que surten en diferents cases polítiques.

I tinc la percepció que a això no és aliè la “neteja ideològica” que en l’àmbit acadèmic, universitari i col·legial s’ha produït envers els i les economistes marxistes , no ja “políticament incorrectes”, sinó per ser potencialment “políticament perillós/es”. Una pràctica d’exclusió que no ha topat, per desgràcia, amb una coordinació plural del marxisme acadèmic.


Pere Fernàndez.


(1) Del blog de l'Angels:
http://angelsmcastells.nireblog.com/

Pere: Desprès de llegir la teva explicació encara em sembla que crida més al cel que no se n'hagi fet una denúncia ben valenta. La meva darrera informació procedia de la roda de premsa feta pel mateix Rodríguez Zapatero el dia 14 d'agost i que transcriu l'agència EFE d'aquesta manera: Madrid, 14 ago (EFE).- El Consejo de Ministros aprobó hoy el Proyecto de Ley que suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio y generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entre otras modificaciones en la normativa tributaria. Según explicó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la rueda de prensa posterior a esta reunión extraordinaria del Ejecutivo, tanto la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2008, como la implantación del sistema de devoluciones mensuales del IVA se incluían en el Plan de Estímulo Económico aprobado el pasado 18 de diciembre. Ambas medidas, explicó Zapatero, supondrán una inyección de liquidez para la economía española de unos 7.800 millones de euros, mientras que el resto de las medidas pertenecientes al mencionado Plan de Estímulo que ya se aplican inyectarán otros 10.000 millones de euros a las familias y empresas españolas a lo largo de este año) "

NO HI HA SUPRESSIO DEL IMPOST SOBRE EL PATRIMONI, PITJOR ENCARA

Ho hi ha supressió del Impost sobre el Patrimoni, pitjor encara.

Amb efectes des de l’l 1-1-2008, s’estableix una bonificació del 100% en la quota del Impost sobre el Patrimoni.

1. Efecte equivalent a la supressió del impost:

a) Desapareix l’obligació de presentar aquesta declaració amb posterioritat a la corresponent a l ‘exercici 2.007 (presentada de l’1 de maig al 30 de juny de 2.008). Es a dir, a partir del 2.009 no es presenten declaracions corresponent a l’exercici fiscal 2.008 i següents.
b) Les Comunitats Autònomes deixen d’ingressar els imports que provenien d’aquest impost de potestat normativa i regulació estatal i recaptació autonòmica.
c) Es trenca, un cop més, el principi constitucional de major contribució fiscal directament relacionada amb majors ingressos i riquesa.

2. Efecte diferencial a la supressió:

Si s’hagués suprimit l’Impost sobre el Patrimoni, l’Estat hauria deixat de fer us de la seva potestat normativa. La qual cosa permetria que alguna (qualsevulla) Comunitat Autònoma, en absència de potestat normativa estatal, legislés normativa autonòmica especifica que permetés la creació d’un Impost sobre la Riquesa Patrimonial (per utilitzar una semàntica diferent a un concepte anàleg)

Al mantenir-se la potestat normativa i reguladora estatal del Impost, continua mantenint-se l’impediment legal q que les Comunitats Autònomes legislin sobre un Impost sobre la Riquesa Patrimonial..

Per tant, el govern Zapatero, ha optat pel blindatge absolut del patrimoni de la burgesia a la subjecció del sistema fiscal.

“Ojo con el talante !!!!! “

Pere Fernàndez