diumenge, 15 de febrer de 2009

EL GOVERN ZAPATERO VOL DEIXAR FORA DE LES SUBVENCIONS DEL IRPF ASSOCIACIONS CATALANES
La consellera d’Acció Social diu que és inadmissible que el govern espanyol vulgui deixar fora de les subvencions de l’IRPF associacions d’àmbit català


Denuncia l’incompliment de l’Estatut i l’actitud centralista de l’Estat

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha afirmat avui que és “inadmissible” l’intent del govern espanyol per deixar fora de les subvencions de l’IRPF les associacions d’àmbit territorial català. Dimarts que ve, el ministeri d’Educació, Política Social i Esports informarà les comunitats autònomes d’una ordre de bases per modificar la concessió de subvencions en el marc de la conferència sectorial d’assumptes socials. Capdevila ha denunciat que a la reunió de dimarts només s’informarà les comunitats i que aquestes no podran votar-hi en contra perquè no hi haurà votació. Tot i això, la consellera ha anunciat que el departament expressarà la seva disconformitat amb aquest esborrany d’ordre. La mateixa consellera ja ho ha fet durant aquesta setmana en diverses reunions que ha mantingut a Madrid amb alts càrrecs del Ministeri.

La consellera ha explicat que la nova ordre de concessió de subvencions deixa fora les entitats d’àmbit territorial exclusivament català. Capdevila ha dit que això incompleix diversos articles de l’Estatut i una moció aprovada pel Congrés de Diputats sobre el finançament de les polítiques socials. La consellera ha recordat que actualment, Catalunya és la comunitat on un major percentatge de declarants de l’IRPF marquen exclusivament l’opció ‘altres fins d’interès social’ en la declaració de renda, la qual cosa encara fa més injusta la “discriminació” que el govern espanyol pretén tirar endavant. “És un clar retrocés en un moment de crisi econòmica, que és quan és més necessàri que mai impulsar les entitats del tercer sector”. L’any passat, 342 entitats van presentar projectes des de Catalunya per rebre subvencions de l’IRPF, moltes d’aquestes entitats tenen àmbit territorial català, la qual cosa les deixaria fora de les subvencions si el govern espanyol tira endavant els canvis que ha proposat.

Carme Capdevila ha recordat que actualment, Catalunya té interposat un contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional i un recurs al Tribunal Constitucional contra la convocatòria de concessió de subvencions a càrrec de l’IRPF. Les dues accions es basen en la invasió de competències que l’Estat fa de Catalunya.


**********************************************************************
Modificaciones en la Orden de BasesPor otro lado, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, presidió ayer la reunión del pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, donde informó de las novedades que contemplan los proyectos de Órdenes Ministeriales, para 2009, por las que se establece la bases reguladora y se convoca la concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF y al Régimen General. Entre otras, se establecen las siguientes:
- Podrán optar a estas subvenciones las entidades y organizaciones solicitantes que tengan ámbito estatal de actuación, según su título constitutivo, que les habilite para desarrollar programas de carácter estatal. También podrán ser beneficiarias las agrupaciones de organizaciones de ámbito estatal, sin personalidad jurídica. A los efectos de estas convocatorias, se considerará también de carácter estatal aquellas agrupaciones en las que participen entidades de ámbito autonómico, provincial o local de, al menos, dos Comunidades Autónomas, o alguna entidad inscrita en un registro administrativo de ámbito estatal. Asimismo, serán igualmente beneficiarias aquellas organizaciones que, independientemente de su ámbito de actuación, presenten programas o proyectos de inversión, cualquiera que sea su ámbito territorial, que hayan sido financiados en convocatorias anteriores y estén pendientes de conclusión.
- Las subvenciones sólo se concederán para realizar programas de carácter estatal. Es decir, programas integrados por proyectos cuya ejecución material se localice en distintas comunidades autónomas; programas experimentales, piloto o innovadores cuya ejecución pueda aportar información relevante para el desarrollo de programas de intervención social de aplicación en el territorio de distintas comunidades autónomas; programas cuya ejecución rebase el interés estrictamente autonómico y programas cuyos efectos directos o indirectos se extiendan al territorio de distintas Comunidades Autónomas.
La ministra Cabrera explicó que, con la introducción de estas modificaciones, la Administración da cumplimiento al mandato constitucional conforme al cual el Estado destina parte de sus recursos a la asistencia social y, por otra parte, obedece a la necesidad de avanzar hacia la solidaridad interterritorial.
Asimismo, Cabrera explicó que la citada base reguladora nace con vocación de permanencia en el tiempo y que, cada año, se completará con una resolución anual en la que se fijarán los programas de financiación prioritaria y los requisitos para acceder a las subvenciones. En lo que se refiere a la convocatoria que saldrá el próximo 9 de marzo, el Ministerio ha abierto el diálogo con las organizaciones sociales para fijar prioridades en lo que se refieren a los colectivos a los que se deberán dirigir los proyectos o programas susceptibles de ser financiados.

**************************************************************************

El Parlament de Catalunya aprova una proposta de resolució sobre la territorialització de l'assignació tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques destinada a finalitats d'interès social.


Data: 20/01/2009

Resolució 358/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la territorialització dels recursos recaptats pel concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques i assignats pels contribuents a «altres finalitats d’interès social»
Tram. 250-01350/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 28, 20.01.2009, DSPC-C 470
Publicació: BOPC 398


Resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat la territorialització per comunitats autònomes dels recursos recaptats pel concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i assignats pels contribuents a «altres finalitats d’interès social», i la cessió a cada comunitat autònoma d’un mínim del 50% de la recaptació que s’hagi obtingut de les declaracions efectuades en llur territori com a resultat de l’esmentada assignació, amb la finalitat de garantir que els recursos corresponents a aquest tram siguin gestionats íntegrament pels governs autonòmics respectius.L'aprovació de l'acord, per portar al Congrés la territorialització per les Comunitats Autònomes de l'assignació tributària de L'IRPF destinada a finalitats d'interès social, es va dur a terme, a proposta de CiU, en el transcurs de la Comissió de Benestar i Immigració del 20 de gener amb els vots d' ICV-EUiA, ERC, PSC i CiU.


El percentatge de IRPF que es destina a altres finalitats d'interès social ha estat objecte de diverses iniciatives parlamentàries durant la darrera legislatura a les Corts Generals. Algunes d'aquestes han reeixit i d'altres no.


Catalunya és la comunitat més solidària de tot el territori de l'estat pel que fa a l'assignació tributària de lIRPF destinada a altres finalitats d'interès social.


INTERVENCIÓ DE JORDI MIRALLES:


Acceptarem la proposta de resolució. I, en tot cas, voldria deixar clares quatre qüestions.


La primera és que el Govern de Catalunya, conscient, i segur que hi coincidirà el
senyor Cleries, tot allò que té a veure amb el finançament, quan més complicitats
millor, i en aquest sentit el Govern de Catalunya està ja treballant amb les entitats del
tercer sector per poder preparar, doncs, una proposta a presentar davant del Govern
de l’Estat, no només respecte del 50 per cent que vostè explicava sinó també que es
pugui ser més transparent i que es pugui coordinar també l’altra part que no ha estat
territorialitzada, i en aquest sentit creiem que és molt positiva la iniciativa que està
impulsant el Govern.


La segona qüestió és perquè també som conscients que trobar sortides a aquest tipus
de proposta li dóna força aquest tipus de resolució, però també la necessitat que això
pugui avançar en l’espai que donarà millors resultats, segur, que és en els espais
bilaterals entre el Govern català i el Govern espanyol, dins del debat difícil que estem
tenint en aquest moment sobre el tema del finançament.


La tercera qüestió és que en el debat de Política General es va aprovar una resolució
quasi calcada respecte al plantejament que el Grup de Convergència i Unió fa.


I la quarta qüestió és que som conscients que també una proposta com aquesta el
Grup Parlamentari de Convergència i Unió l’ha registrat també en el Congrés dels
diputats. Per tant, tot allò que comporti major força a una cosa que és justa, doncs, els
grups que donem recolzament al Govern, doncs, ho acompanyem. Per tant, acceptem
aquesta proposta de resolució.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada